Afwijkende weergave

Op dit moment wordt er gewerkt aan het geschikt maken van de website voor tablets en mobiele apparaten. Het kan zijn dat de weergave hier en daar nog niet optimaal is. Wij vragen daarvoor uw begrip.

 

  

Om migmatieten in het veld te herkennen moeten we allereerst

het beeld van een grillig getekende gneis voor ogen houden met

plooien, aders, banden en slierten, die al of niet met diffuse

overgangen het gesteente op een speelse en soms op bizarre

wijze doorkruisen. Korter gezegd: migmatieten zijn levendig

getekende, meerkleurige gesteenten, die uit twee totaal

verschillende componenten bestaan.

 

Een van beide componenten is metamorf en is meestal ontwikkeld

als een gneis. Dit gedeelte is doorgaans het donkerst van kleur.

De mineralen erin bestaan uit veldspaat (vooral plagioklaas en

in mindere mate kaliveldspaat) en veel biotiet soms vergezeld

van cordiriet, sillimaniet, andalusiet, hoornblende of pyroxeen.
 

 

 

 

Migmatiet_-_Strand_Sassnitz_Rgen_Dld Migmatiet_met_paleosoom_en_neosoom_-_Hubertsberg_Dld

Migmatiet - Zwerfsteen van Sassnitz op Rügen (Dld.).

Op de foto is het oudere grijsgekleurde gesteente als gneis te herkennen. Bestanddelen uit de gneis zijn opgesmolten en op een later tijdstip uitgekristalliseerd tot vlekken, banden en strepen. Op de foto is dit het oranje-rood gekleurde deel. Op de overgang van de grijze gneis naar het rode nieuw gevormde gedeelte is een smalle zwarte zone zichtbaar. Deze zone bestaat voornamelijk uit biotiet, waar door opsmelting kaliveldspaat en kwarts zijn verdwenen.

Migmatiet - Zwerfsteen van Hohenfelde, Oostzee (Dld.).

De tegenstelling tussen het donkere gesteentedeel en het veel lichtere nieuwgevormde onderdeel is in migmatieten meestal duidelijk zichtbaar. Het metamorfe gesteente op de foto is een metadioriet/amfiboliet. De grijze vlekken en strepen bestaan uit graniet.

 


 

Het andere component wordt gevormd door strepen, banden,

vegen en vlekken, die duidelijk magmatisch van karakter zijn. De

kleuren ervan zijn opvallend licht getint, meestal wit, grijs, rose,

geel-bruin, oranje-rood tot volrood. Ze bestaan vooral uit kaliveldspaat,

plagioklaas en kwarts. De plagioklaas vormt deels kristallen met

een eigen vorm, de kaliveldspaat niet. Kwarts vult de ruimten

tussen de veldspaten op. De minerale bestanddelen vormen een

mozaïek en tonen meestal geen oriëntatie. Niet zelden is het

maaksel een fijn- tot middelkorrelige graniet. De banden en strepen

variëren in dikte van om en nabij een centimeter tot vele decimeters.

De bredere banden of vlekken bestaan dikwijls uit grofkorrelige

graniet, niet zelden uit grootkorrelige pegmatiet, soms vergezeld

van kleine partijen schriftgraniet.
 

 

 

 

Stromatische_migmatiet_3_-_Rognstranda_Zuid-Noorwegen Migmatiet_met_pegmatietleucosoom_en_granaten_-_Borger

Migmatiet - Rognstranda, Zuid-Noorwegen.

Dit is een prachtig voorbeeld van een migmatiet met een stromatische structuur. De nieuw gevormde banden en strepen bestaan uit granietisch materiaal. Dergelijke migmatiettypen noemt men ook wel 'lagengneis' of 'adergneis'.

Migmatiet - Zwerfsteen van Borger (Dr.)

De linker helft van de steen bestaat uit pegmatiet met daarin donkere pitten van granaat. In de rechter helft valt de parallele rangschikking van de gesteentecomponenten op. Hierin herkennen we het oudere gneisgesteente.

 

up Terug.


 

© 2010-heden Kijkeensomlaag.nl
Flag Counter